Prognozy wyników finansowych

Zarząd Logintrade S.A podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji w sprawie niewydawania prognozy na temat realizacji wyników finansowych na 2019r.
Przyczyną braku podawania prognozy wyników finansowych na rok 2019 jest spodziewana w niedługim czasie konsolidacja wyników finansowych Spółki z wynikami spółek zależnych, których rozwój sprawia, że uzyskiwane przez nie przychody i zyski zbliżają się do poziomu istotności wyznaczonego przez politykę rachunkowości Spółki Logintrade SA. W tej sytuacji podawanie prognoz w obecnym czasie byłoby w ocenie Zarządu niemiarodajne i utrudniłoby z perspektywy inwestora ocenę i analizę przeprowadzanych zmian.
Po przeprowadzeniu i opublikowaniu wyników skonsolidowanych Zarząd zamierza powrócić do podawania informacji o prognozach wyników finansowych w roku 2020.